Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 4-2-3

 

Rīgā, 2000.g. 25.aprīlī.

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 4. aprīļa slēdzienu, nolemj:

1. Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Matemātika” apakšnozarēs “Algebra un matemātiskā loģika”, “Diferenciālvienādojumi”, “Diskrētā matemātika un matemātiskā informātika”, “Ģeometrija un topoloģija”, “Matemātiskā analīze un funkcionālanalīze”, “Matemātiskā fizika”, “Matemātiskā modelēšana”, “Modernā elementārā matemātika un matemātikas didaktika”, “Optimizācijas metodes”, “Skaitliskā analīze” un “Varbūtību teorija un matemātiskā statistika” šādus zinātniekus:

Nr.
p.k.

Vārds, uzvārds

Zin.grāds

Apakšnozare

Darbavieta
1.1. Agnis Andžāns Dr.habil.math. Modernā elementārā matemātika un matemātikas didaktika LU
1.2. Jānis Bārzdiņš Dr.habil.sc.comp. Diskrētā matemātika un matemātiskā informātika

Algebra un matemātiskā loģika

LU
1.3. Andris Buiķis Dr.habil.math. Matemātiskā fizika Matemātiskā modelēšana LU
1.4. Jevgeņijs Carkovs Dr.habil.math. Diferenciālvienādojumi Varbūtību teorija un matemātiskā statistika RTU
1.5. Teodors Cīrulis Dr.habil.math. Matemātiskā analīze un funkcionālanalīze Modernā elementārā matemātika un matemātikas didaktika LU

 

1.6. Rūsiņš Mārtiņš Freivalds Dr.habil.math. Diskrētā matemātika un matemātiskā informātika LU
1.7. Harijs Kalis Dr.habil.math.,

Dr.habil.phys.

Matemātiskā modelēšana

Skaitliskā analīze

LU
1.8. Jurijs Klokovs Dr.habil.math. Skaitliskā analīze LU
1.9. Aivars Lorencs Dr.habil.math. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika Optimizācijas metodes LU
1.10 Uldis Raitums Dr.habil.math. Matemātiskā analīze un funkcionālanalīze Diferenciālvienādojumi Optimizācijas metodes LU
1.11 Andrejs Reinfelds Dr.habil.math. Diferenciālvienādojumi Ģeometrija un topoloģija LU
1.12 Felikss Sadirbajevs Dr.habil.math. Diferenciālvienādojumi Matemātiskā fizika LU
1.13 Indulis Strazdiņš Dr.habil.math. Diskrētā matemātika un matemātiskā informātika

Algebra un matemātiskā loģika

RTU
1.14 Aleksandrs Šostaks Dr.habil.math. Matemātiskā analīze un funkcionālanalīze Ģeometrija un topoloģija LU

2. Apstiprināt Latvijas Universitātes (LU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozarē “Matemātika“, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus nosauktajās apakšnozarēs.

Padome tiesīga piešķirt matemātikas doktora (Dr.math.) zinātnisko grādu.

Padomes pilnvaru laiks līdz 2005. g. 25. aprīlim.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, akadēmiķis E.Grēns