Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 4-2-4

 

Rīgā, 2000.g. 25.aprīlī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr.134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 4. aprīļa slēdzienu, nolemj:

1. Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Hidroinženierzinātne” apakšnozarēs “Hidroloģija”, “Hidrotehnika” un “Ūdenssaimniecība” šādus zinātniekus:

Nr.
p.k.

Vārds, uzvārds

Zin. grāds

Apakšnozare

Darbavieta

1.1. Jānis Brauns Dr.habil.sc.ing. Hidrotehnika LLU
1.2. Andris Buiķis Dr.habil.math. Hidroloģija LU
1.3. Hilelis Segals Dr.habil.sc.ing. Hidrotehnika LLU
1.4. Haralds Smilga Dr.habil.sc.ing. Ūdenssaimniecība LLU
1.5. Jānis Valters Dr.habil.sc.ing. Hidrotehnika

Ūdenssaimniecība

LLU
1.6. Pēteris Zālītis Dr.habil.silv. Hidroloģija LVMZI “Silava”
1.7. Ansis Zīverts Dr.habil.sc.ing. Hidroloģija Ūdenssaimniecība LLU

 

2. Apstiprināt Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozarē “Hidroinženierzinātne”, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus nosauktajās apakšnozarēs.

Padome tiesīga piešķirt inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātnisko grādu.

Padomes pilnvaru laiks līdz 2005.g. 25.aprīlim.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, akadēmiķis E.Grēns