Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 4-2-5

 

Rīgā, 2000.g. 25. aprīlī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr.134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 4. aprīļa slēdzienu, nolemj:

1. Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Lauksaimniecības zinātne” apakšnozarē “Laukkopība” šādus zinātniekus:

Nr.
p.k.
Vārds, uzvārds Zin. grāds   Darba vieta
1.1. Aleksandrs Adamovičs Dr.agr.   LLU
1.2. Ina Belicka Dr.biol.   LLU
1.3. Aldis Kārkliņš Dr.habil.agr.   LLU
1.4. Edīte Kaufmane Dr.biol.   VDDSIS
1.5. Īzaks Rašals Dr.habil. biol.   LU

2. Apstiprināt Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozares “Lauksaimniecības zinātne” apakšnozarē “Laukkopība”, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus nosauktajā apakšnozarē.

Padome tiesīga piešķirt lauksaimniecības doktora (Dr.agr.) zinātnisko grādu.

Padomes pilnvaru laiks līdz 2005. g. 25. aprīlim.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, akadēmiķis E.Grēns