Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 4-2-6

 

Rīgā, 2000.g. 25. aprīlī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr.134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 4. aprīļa slēdzienu, nolemj:

1. Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Lauksaimniecības zinātne” apakšnozarē “Lauksaimniecības inženierzinātne” šādus zinātniekus:

 

Nr.
p.k.
Vārds, uzvārds Zin. grāds Darba vieta
1.1. Jānis Greivulis Dr.habil.sc.ing. RTU
1.2. Ēriks Kronbergs Dr.sc.ing. LLU
1.3. Juris Priekulis Dr.sc.ing. LLU
1.4. Genādijs Sagalovičs Dr.habil.sc.ing. RTU
1.5. Arnolds Šķēle Dr.habil.sc.ing. LLU
1.6. Arvīds Vilde Dr.habil.sc.ing. LLU

2. Apstiprināt Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozarē “Lauksaimniecības zinātne” apakšnozarē “Lauksaimniecības inženierzinātne”, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus nosauktajā apakšnozarē.

Padome tiesīga piešķirt inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātnisko grādu.

Padomes pilnvaru laiks līdz 2005. g. 25. aprīlim.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, akadēmiķis E.Grēns