Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 4-2-7

 

Rīgā, 2000.g. 25. aprīlī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr.134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 4. aprīļa slēdzienu, nolemj:

1. Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Mežzinātne” apakšnozarēs “Meža ekoloģija un mežkopība”, “Meža ekonomika un politika”, “Meža darbi un tehnika” un zinātņu nozares “Materiālzinātne” apakšnozarē “Koksnes materiāli un tehnoloģija” šādus zinātniekus:

Nr.
p.k.

Vārds, uzvārds

Zin.grāds

Nozare

Apakšnozare

Darbavieta

1.1. Valdis Ģirts Balodis Dr.habil.biol. Mežzinātne Meža ekoloģija un mežkopība

Meža ekonomika un politika

LU
1.2. Jurijs Hrols Dr.habil.chem. Mežzinātne

Materiālzinātne

Meža darbi un tehnika

Koksnes materiāli un tehnoloģija

LV KĶI
1.3. Arnolds Šķēle Dr.habil.sc.ing. Mežzinātne

Materiālzinātne

Meža darbi un tehnika

Koksnes materiāli un tehnoloģija

LLU
1.4. Gaļina Teliševa Dr.habil.chem. Materiālzinātne Koksnes materiāli un tehnoloģija LV KĶI
1.5. Arnis Treimanis Dr.habil.sc.ing. Mežzinātne

Materiālzinātne

Meža darbi un tehnika

Koksnes materiāli un tehnoloģija

LLU
1.6. Henns Tuherms Dr.habil.sc.ing. Mežzinātne

Materiālzinātne

Meža ekonomika un politika

Koksnes materiāli un tehnoloģija

LLU
1.7. Pēteris Zālītis Dr.habil.silv. Mežzinātne Meža ekoloģija un mežkopība

Meža ekonomika un politika

LVMZI “Silava”

 

2. Apstiprināt Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozarēs “Mežzinātne” un “Materiālzinātne”, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus nosauktajās apakšnozarēs.

Padome tiesīga piešķirt mežzinātņu doktora (Dr.silv.) zinātnisko grādu zinātņu nozarē “Mežzinātne” un inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātnisko grādu zinātņu nozarē “Materiālzinātne”.

Padomes pilnvaru laiks līdz 2005.g. 25.aprīlim.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, akadēmiķis E.Grēns