Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 4-2-8

 

Rīgā, 2000.g. 25. aprīlī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 12. aprīļa slēdzienu, nolemj:

1. Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Medicīna” apakšnozarēs

“Anatomija”, “Histoloģija un citoloģija”, “Normālā fizioloģija”, “Imunoloģija”, “Patoloģija”, “Farmakoloģija” un “Sabiedrības veselība” šādus zinātniekus:

Nr.
p.k.
Vārds, uzvārds Zin.grāds Apakšnozare Darbavieta
1.1. Līga Aberberga-
Augškalne
Dr.habil.med. Normālā fizioloģija Imunoloģija AML
1.2. Ģirts Briģis Dr.med. Sabiedrības veselība AML
1.3. Laila Feldmane Dr.habil.med. Histoloģija un citoloģija Patoloģija AML
1.4. Valerija Groma Dr.habil.med. Anatomija

Histoloģija un citoloģija Patoloģija

AML
1.5. Valdis Mikažans Dr.habil.med. Farmakoloģija Valsts Zāļu aģentūra
1.6. Indulis Purviņš Dr.habil.med. Normālā fizioloģija Farmakoloģija AML
1.7. Artūrs Sočņevs Dr.habil.med. Normālā fizioloģija Imunoloģija AML
1.8. Jānis Vētra Dr.habil.med. Anatomija

Sabiedrības veselība

AML

2. Apstiprināt Latvijas Medicīnas akadēmijas (AML) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozarē “Medicīna”, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus nosauktajās apakšnozarēs.

Padome tiesīga piešķirt medicīnas doktora (Dr.med.) zinātnisko grādu.

Padomes pilnvaru laiks līdz 2005. g. 25. aprīlim.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, akadēmiķis E.Grēns