Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 4-2-9

Rīgā, 2000.g. 25. aprīlī

 

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 12. aprīļa slēdzienu, nolemj:

1. Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Medicīna” apakšnozarē

“Stomatoloģija” šādus zinātniekus :

Nr.
p.k.
Vārds, uzvārds Zinātniskais grāds Darbavieta
1.1. Rūta Care Dr.med. AML
1.2. Ingrīda Čēma Dr.habil.med. AML
1.3. Aina Dālmane Dr.habil.med. AML
1.4. Haralds Jansons Dr.habil.med. AML
1.5. Andrejs Skaģers Dr.habil.med. AML
1.6. Ilga Urtāne Dr.med. AML

2. Apstiprināt Latvijas Medicīnas akadēmijas (AML) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozarē “Medicīna” apakšnozarē “Stomatoloģija”, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus.

Padome tiesīga piešķirt medicīnas doktora (Dr.med.) zinātnisko grādu.

Padomes pilnvaru laiks līdz 2005. g. 25. aprīlim.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, akadēmiķis E.Grēns