Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 2-2-1

 

Rīgā, 2000.g. 25. janvārī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas komisijas š.g. 20. janvāra slēdzienu, nolemj:

1. Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Mašīnzinātne” apakšnozarē “Diagnostika un kvalitāte”:

  Nr.
  p.k.

  Vārds, uzvārds

  Zinātniskais
  grāds

  Darbavieta

  1.1. Edgars Balcers Dr.sc.ing. RTU
  1.2. Jānis Mazais Dr.sc.ing. ANO Projektu vadības centrs
  1.3. Valdis Priednieks Dr.habil.sc.ing. RTU
  1.4. Narimants Salenieks Dr.habil.sc.ing. RTU
  1.5. Varaidots Zars Dr.habil.sc.ing. RTU

2. Apstiprināt Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozarē “Mašīnzinātne”, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus nosauktajā apakšnozarē.

Padome tiesīga piešķirt inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātnisko grādu.

Padomes pilnvaru laiks līdz 2005.g. 25. janvārim

Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs, akadēmiķis E.Grēns