Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 2-2-2

 

Rīgā, 2000.g. 25. janvārī

 

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas komisijas š.g. 20. janvāra slēdzienu, nolemj:

Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Mehānika” apakšnozarēs “Nepārtrauktās vides mehānika”, “Cietvielu mehānika”, “Polimēru un kompozīt-materiālu mehānika” un zinātņu nozares “Materiālzinātne” apakšnozarē “Polimēri un kompozītmateriāli” :

 

Nr.
p.k.
Vārds, uzvārds

Zinātn.
grāds

Nozare

Apakšnozare

Darbavieta
1.1. Jānis Andersons Dr.sc.ing. Mehānika Nepārtrauktās vides mehānika,

Polimēru un kompozītmateriālu mehānika

LU
1.2. Andrejs Cēbers Dr.habil.phys. Mehānika Nepārtrauktās vides mehānika LU
1.3. Ļevs Faitelsons Dr.habil.
sc.ing.
Mehānika

Materiālzinātne

Polimēru un kompozīt-materiālu mehānika

Polimēri un kompozītmateriāli

LU
1.4. Valdis Kaļķis Dr.habil.
chem.
Materiālzinātne Polimēri un kompozītmateriāli LU
1.5. Juris Jansons Dr.habil.
sc.ing.
Mehānika

Materiālzinātne

Nepārtrauktās vides mehānika,

Cietvielu mehānika
Polimēri un kompozītmateriāli

LU
1.6. Roberts Maksimovs Dr.habil.
sc.ing.
Mehānika

Materiālzinātne

Polimēru un kompozītmateriālu mehānika

Polimēri un kompozītmateriāli

LU
1.7. Georgs Portnovs Dr.habil.
sc.ing.
Mehānika Cietvielu mehānika, Polimēru un kompozītmateriālu mehānika LU
1.8. Kārlis Rocēns Dr.habil.
sc.ing.
Mehānika

Materiālzinātne

Polimēru un kompozīt-materiālu mehānika

Polimēri un kompozīt-materiāli

RTU
1.9. Vairis Štrauss Dr.habil.
sc.ing.
Mehānika

Materiālzinātne

Polimēru un kompozītmateriālu mehānika

Polimēri un kompozītmateriāli

LU
1.10. Vitauts Tamužs Dr.habil.
sc.ing.
Mehānika Nepārtrauktās vides mehānika,
Cietvielu mehānika, Polimēru un kompozīt-materiālu mehānika
LU
1.11. Jurijs Tarnopoļskis Dr.habil.
sc.ing.
Mehānika

Materiālzinātne

Cietvielu mehānika, Polimēru un kompozītmateriālu mehānika

Polimēri un kompozītmateriāli

LU
1.12. Gundaris Teters Dr.habil.
sc.ing.
Mehānika Cietvielu mehānika, Polimēru un kompozītmateriālu mehānika LU

2. Apstiprināt Latvijas Universitātes (LU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozarēs “Mehānika” un “Materiālzinātne”, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus nosauktajās apakšnozarēs.

Padome tiesīga piešķirt inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātnisko grādu.

Padomes pilnvaru laiks līdz 2005.g. 25. janvārim

 

Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs, akadēmiķis E.Grēns