Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 2-2-3

 

Rīgā, 2000.g. 25. janvārī

 

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas komisijas š.g. 20. janvāra slēdzienu, nolemj:

Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Astronomija” apakšnozarē “Astrofizika un fundamentālā astronomija” un zinātņu nozares “Fizika” apakšnozarēs “Fizikas didaktika”, “Lāzeru fizika un spektroskopija”, “Optika’, “Teorētiskā fizika” :

 

Nr.
p.k.
Vārds, uzvārds

Zinātn.
grāds

Nozare

Apakšnozare

Darbavieta
1.1. Mārcis Auziņš

Dr.habil.phys.

Fizika

Fizikas didaktika
Lāzeru fizika un spektroskopija

LU
1.2. Arturs Balklavs-Grīnhofs

Dr.phys.

Astronomija

Astrofizika un fundamentālā astronomija

LU
1.3. Imants Bērsons

Dr.habil.phys.

Fizika

Teorētiskā fizika

LU
1.4. Jānis Bērziņš

Dr.habil.phys.

Fizika

Lāzeru fizika un spektroskopija

LU
1.5. Uldis Bērziņš

Dr.habil.phys.

Fizika

Lāzeru fizika un spektroskopija

LU
1.6. Andris Broks

Dr.phys.

Fizika

Fizikas didaktika

LU
1.7. Ruvins Ferbers

Dr.habil.phys.

Fizika

Lāzeru fizika un spektroskopija
Optika

LU
1.8. Juris Freimanis

Dr.phys.

Astronomija

Astrofizika un fundamentālā astronomija

LU
1.9. Agris Gailītis

Dr.phys.

Fizika

Teorētiskā fizika

LU
1.10. Ilze Klincāre

Dr.phys.

Fizika

Lāzeru fizika un spektroskopija
Fizikas didaktika

RTU
1.11. Jānis Kļaviņš

Dr.phys.

Fizika

Lāzeru fizika un spektroskopija
Optika

LU
1.12. Ivars Lācis

Dr.habil.phys.

Fizika

Optika

LU
1.13. Guntis Liberts

Dr.habil.phys.

Fizika

Optika

LU
1.14. Oļģerts Lielausis

Dr.habil.phys.

Astronomija

Astrofizika un fundamentālā astronomija

LU
1.15. Māris Ozoliņš

Dr.habil.phys.

Fizika

Optika

LU
1.16. Gita Rēvalde

Dr.phys.

Fizika

Lāzeru fizika un spektroskopija

LU
1.17. Atis Skudra

Dr.phys.

Fizika

Lāzeru fizika un spektroskopija

LU
1.18. Jānis Spīgulis

Dr.habil.phys.

Fizika

Optika

LU
1.19. Māris Tamanis

Dr.habil.phys.

Fizika

Lāzeru fizika un spektroskopija
Optika

LU
1.20. Juris Tambergs

Dr.habil.phys.

Fizika

Teorētiskā fizika

LU

 

2. Apstiprināt Latvijas Universitātes (LU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozarēs “Astronomija” un “Fizika”, iekļaujot tajā zemākminētos ekspertus nosauktajās apakšnozarēs:

Nr.
p.k.
Vārds, uzvārds

Zinātn.
grāds

Nozare

Apakšnozare

Darbavieta
2.1. Mārcis Auziņš

Dr.habil.phys.

Fizika

Fizikas didaktika
Lāzeru fizika un spektroskopija

LU
2.2. Arturs Balklavs-Grīnhofs

Dr.phys.

Astronomija

Astrofizika un fundamentālā astronomija

LU
2.3. Imants Bērsons

Dr.habil.phys.

Fizika

Teorētiskā fizika

LU
2.4. Ruvins Ferbers

Dr.habil.phys.

Fizika

Lāzeru fizika un spektroskopija
Optika

LU
2.5. Ilze Klincāre

Dr.phys.

Fizika

Lāzeru fizika un spektroskopija
Fizikas didaktika

RTU

 

2.6. Ivars Lācis

Dr.habil.phys.

Fizika

Optika

LU
2.7. Oļģerts Lielausis

Dr.habil.phys.

Astronomija

Astrofizika un fundamentālā astronomija

LU
2.8. Jānis Spīgulis

Dr.habil.phys.

Fizika

Optika

LU
2.9. Māris Tamanis

Dr.habil.phys.

Fizika

Lāzeru fizika un spektroskopija
Optika

LU
2.10. Juris Tambergs

Dr.habil.phys.

Fizika

Teorētiskā fizika

LU

Padome tiesīga piešķirt fizikas doktora (Dr.phys.) zinātnisko grādu.

Padomes pilnvaru laiks līdz 2005.g. 25. janvārim

 

Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs, akadēmiķis E.Grēns