Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 2-2-4

 

Rīgā, 2000.g. 25. janvārī

 

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas komisijas š.g. 20. janvāra slēdzienu, nolemj:

Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Vēsture” apakšnozarēs “Latvijas vēsture”, “Vispārīgā vēsture”, “Arheoloģija”, “Etnogrāfija” un “Historiogrāfija un vēstures palīgzinātnes”:

 

Nr.
p.k.
Vārds, uzvārds Zin. grāds Apakšnozare Darbavieta
1.1. Valdis Bērziņš Dr.habil.hist. Latvijas vēsture

Vispārīgā vēsture

LU
1.2. Ilgvars Butulis Dr.hist. Vispārīgā vēsture

Historiogrāfija un vēstures palīgzinātnes

LU
1.3. Andris Caune Dr.habil.hist. Arheoloģija

Latvijas vēsture

LU
1.4. Raisa Deņisova Dr.habil.hist. Etnogrāfija

Latvijas vēsture

LU
1.5. Linda Dumpe Dr.habil.hist. Etnogrāfija

Latvijas vēsture

LU
1.6. Inesis Feldmanis Dr.habil.hist. Vispārīgā vēsture

Historiogrāfija un vēstures palīgzinātnes

LU
1.7. Ēvalds Mugurēvičs Dr.habil.hist. Arheoloģija

Latvijas vēsture

LU
1.8. Jeļena Staburova Dr.habil.hist. Vispārīgā vēsture

Historiogrāfija un vēstures palīgzinātnes

LU
1.9. Aivars Stranga Dr.habil.hist. Latvijas vēsture

Vispārīgā vēsture

LU
1.10. Alberts Varslavāns Dr.habil.hist. Vispārīgā vēsture

Historiogrāfija un vēstures palīgzinātnes

Valsts
emerit.
zin.
1.11. Andrejs Vasks Dr.habil.hist. Arheoloģija

Latvijas vēsture

LU
  1. Apstiprināt Latvijas Universitātes (LU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozarē “Vēsture”, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus nosauktajās apakšnozarēs.

Padome tiesīga piešķirt vēstures doktora (Dr.hist.) zinātnisko grādu.

Padomes pilnvaru laiks līdz 2005.g. 25. janvārim

 

Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs, akadēmiķis E.Grēns