Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 3-2-1

 

Rīgā 2000.g. 29. februārī

 

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas komisijas š.g. 10. februāra slēdzienu, nolemj:

1. Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Būvzinātne” apakšnozarēs “Būvkonstrukcijas”, “Būvmateriāli un būvtehnoloģija”, “Būvmehānika” un “Ģeodēzija” šādus zinātniekus:

Nr.
p.k.
Vārds, uzvārds Zin. grāds Apakšnozare Darbavieta
1.1. Jānis Balodis Dr.phys. Ģeodēzija RTU
1.2. Jānis Brauns Dr. habil.sc.ing. Būvkonstrukcijas LLU
1.3. Feliks Bulavs Dr.habil.sc.ing. Būvmehānika RTU
1.4. Andris Čate Dr.sc.ing. Būvkonstrukcijas Ģeodēzija RTU
1.5. Modris Dobelis Dr.sc.ing. Būvkonstrukcijas Ģeodēzija RTU
1.6. Juris Jansons Dr.habil.sc.ing. Būvkonstrukcijas Būvmateriāli un būvtehnoloģija LU

 

1.7. Rolands Rikards Dr.habil.sc.ing. Būvkonstrukcijas Būvmehānika RTU
1.8. Kārlis Rocēns Dr.habil.sc.ing. Būvmateriāli un būvtehnoloģija Būvkonstrukcijas RTU
1.9. Alberts Skudra Dr.habil.sc.ing. Būvmehānika RTU

2. Apstiprināt Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozarē “Būvzinātne”, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus nosauktajās apakšnozarēs.

Padome tiesīga piešķirt inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātnisko grādu.

Padomes pilnvaru laiks līdz 2005. g. 28. februārim.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, akadēmiķis E.Grēns