Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 3-2-2

 

Rīgā 2000.g. 29. februārī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas komisijas š.g. 10. februāra slēdzienu, nolemj:

1. Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Elektrotehnika” apakšnozarēs “Elektrotehnikas teorētiskie pamati” un “Elektriskās mašīnas un iekārtas” šādus zinātniekus:

Nr.
p.k.
Vārds, uzvārds Zin. grāds Apakšnozare Darbavieta
1.1. Vladimirs Čuvičins Dr.habil.sc.ing. Elektrotehnikas teorētiskie pamati Elektriskās mašīnas un iekārtas RTU
1.2. Jānis Dirba Dr. habil.sc.ing. Elektrotehnikas teorētiskie pamati Elektriskās mašīnas un iekārtas RTU
1.3. Jānis Greivulis Dr.habil.sc.ing. Elektrotehnikas teorētiskie pamati Elektriskās mašīnas un iekārtas RTU
1.4. Kārlis Ketners Dr.sc.ing. Elektrotehnikas teorētiskie pamati Elektriskās mašīnas un iekārtas RTU
1.5. Imants Matīss Dr.habil.sc.ing. Elektrotehnikas teorētiskie pamati RTU
1.6. Vladislavs Pugačevs Dr.habil.sc.ing. Elektrotehnikas teorētiskie pamati Elektriskās mašīnas un iekārtas FEI
1.7. Ivars Raņķis Dr.habil.sc.ing. Elektrotehnikas teorētiskie pamati Elektriskās mašīnas un iekārtas RTU
1.8. Leonīds Ribickis Dr.habil.sc.ing. Elektrotehnikas teorētiskie pamati Elektriskās mašīnas un iekārtas RTU
1.9. Zigurds Sīka Dr.habil.sc.ing. Elektrotehnikas teorētiskie pamati Elektriskās mašīnas un iekārtas FEI
1.10. Jānis Stabulnieks Dr.habil.sc.ing. Elektrotehnikas teorētiskie pamati Elektriskās mašīnas un iekārtas FEI

2. Apstiprināt Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozarē “Elektrotehnika” , iekļaujot tajā augšminētos ekspertus nosauktajās apakšnozarēs.

Padome tiesīga piešķirt inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātnisko grādu.

Padomes pilnvaru laiks līdz 2005. g. 28. februārim.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, akadēmiķis E.Grēns