Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 3-2-3

 

Rīgā 2000.g. 29. februārī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas komisijas š.g. 10. februāra slēdzienu, nolemj:

1. Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Elektronika un telekomunikācijas” apakšnozarēs “Elektronikas elementi”, “Elektrosakari”, “Ķēdes un signāli”, “Lauki un viļņi elektronikā”, “Radiosistēmas” un “ “Telekomunikāciju tīkli” šādus zinātniekus :

Nr.
p.k.
Vārds, uzvārds Zin. grāds Apakšnozare Darbavieta
1.1. Guntars Balodis Dr.sc.ing. Radiosistēmas RTU
1.2. Jānis Jankovskis Dr. habil.sc.ing. Elektronikas elementi RTU
1.3. Gerards Joņins Dr.habil.sc.comp. Telekomunikāciju tīkli LU
1.4. Gunārs Lauks Dr.sc.ing. Elektrosakari RTU
1.5. Pēteris Misāns Dr.sc.ing. Ķēdes un signāli

Radiosistēmas

RTU

 

1.6. Andris Ozols Dr.habil.phys. Lauki un viļņi elektronikā

Elektrosakari

RTU

 

1.7. Gunārs Raņķis Dr.habil.sc.ing. Elektronikas elementi RTU
1.8. Gundars Strautmanis Dr.habil.sc.ing. Telekomunikāciju tīkli LAT-TELE-KOM
1.9. Juris Ziemelis Dr.habil.sc.ing. Lauki un viļņi elektronikā

Ķēdes un signāli

RTU

2. Apstiprināt Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozarē “Elektronika un telekomunikācijas”, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus nosauktajās apakšnozarēs.

Padome tiesīga piešķirt inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātnisko grādu.

Padomes pilnvaru laiks līdz 2005. g. 28. februārim.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, akadēmiķis E.Grēns