Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 3-2-4

 

Rīgā, 2000.g. 29. februārī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas komisijas š.g. 10. februāra slēdzienu, nolemj:

1. Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Filozofija” apakšnozarēs “Filozofijas vēsture”, “Ideju vēsture”, “Izziņas un apziņas teorija”, “Kultūras filozofija” šādus zinātniekus:

Nr.
p.k.
Vārds, uzvārds Zin. grāds Apakšnozare Darbavieta
1.1. Visvaldis Klīve Dr.habil.phil. Filozofijas vēsture

Ideju vēsture

LU
1.2. Maija Kūle Dr.habil.phil. Filozofijas vēsture

Ideju vēsture

Kultūras filozofija

LU
1.3. Augusts Milts Dr.habil.phil. Kultūras filozofija LU
1.4. Alfrēds Polis Dr.habil.phil. Izziņas un apziņas teorija LU
1.5. Māra Rubene Dr.habil.phil. Filozofijas vēsture

Ideju vēsture

Kultūras filozofija

LU
1.6. Jānis Vējš Dr.habil.phil. Filozofijas vēsture

Ideju vēsture

Izziņas un apziņas teorija

LU

2. Apstiprināt Latvijas Universitātes (LU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozarē “Filozofija”, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus nosauktajās apakšnozarēs.

Padome tiesīga piešķirt filozofijas doktora (Dr.phil.) zinātnisko grādu.

Padomes pilnvaru laiks līdz 2005.g. 28. februārim

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, akadēmiķis E.Grēns