Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 3-2-5

 

Rīgā, 2000.g. 29. februārī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas komisijas š.g. 23. februāra slēdzienu, nolemj:

1. Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Medicīna” apakšnozarē “Internā medicīna” šādus zinātniekus:

Nr.

p.k.

Vārds, uzvārds Zin. grāds Darbavieta
1.1. Maija Eglīte Dr.habil.med. AML
1.2. Ģertrūde Eniņa Dr.habil.med. AML
1.3. Laila Feldmane Dr.habil.med. AML
1.4. Dace Gardovska Dr.habil.med. AML
1.5. Agris Martinsons Dr.habil.med. AML
1.6. Andris Rubins Dr.habil.med. AML
1.7. Ludmila Vīksna Dr.habil.med. AML

2. Apstiprināt Latvijas Medicīnas akadēmijas (AML) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozarē “Medicīna”, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus nosauktajā apakšnozarē.

Padome tiesīga piešķirt medicīnas doktora (Dr.med.) zinātnisko grādu.

Padomes pilnvaru laiks līdz 2005. g. 28. februārim.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, akadēmiķis E.Grēns