Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 3-2-6

 

Rīgā, 2000.g. 29. februārī

 

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas komisijas š.g. 23. februāra slēdzienu, nolemj:

1. Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Medicīna” apakšnozarē “Ķirurģija” šādus zinātniekus:

Nr.
p.k.
Vārds, uzvārds Zin. grāds Darbavieta
1.1. Haralds Aide Dr.habil.med. AML
1.2. Jānis Gardovskis Dr.habil.med. AML
1.3. Rafails Rozentāls Dr.habil.med. AML
1.4. Andrejs Skaģers Dr.habil.med. AML
1.5. Jānis Vētra Dr.habil.med. AML

2. Apstiprināt Latvijas Medicīnas akadēmijas (AML) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozarē “Medicīna”, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus nosauktajā apakšnozarē.

Padome tiesīga piešķirt medicīnas doktora (Dr.med.) zinātnisko grādu.

Padomes pilnvaru laiks līdz 2005. g. 28. februārim.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, akadēmiķis E.Grēns