Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 4-1-1

 

Rīgā, 2000.g. 25. aprīlī

 

LZP DOKTORANTŪRAS GRANTU PIEŠĶIRŠANAS NOTEIKUMI

Latvijas Zinātnes padome (LZP), piešķirot doktorantūras grantus, vadās pēc principa, ka finansiālais atbalsts zinātniskā darba veikšanai ir prioritāri piešķirams visperspektīvākajiem jaunajiem zinātniekiem vecumā līdz 35 gadiem, kuri jau apliecinājuši savas spējas zinātnē.

Galvenie kritēriji LZP doktorantūras granta piešķiršanai:

1. Pretendentam ir jābūt pilna laika (klātienes) doktorantam kādā no augstskolās vai valsts zinātniskajos centros apstiprinātajām studiju programmām doktorantūrā.

2. Pretendentam ir jābūt zinātniskām publikācijām par doktorantūras darba tematiku.

3. Doktorantūras darbam tematiski jābūt saistītam ar Latvijai aktuālu, nozīmīgu zinātnisku tēmu risināšanu.

4. Priekšroka dodama darba tēmai, kas iekļaujas Valsts finansētā pētījumu projektā, Pētniecības sadarbības projektā, Valsts pētījumu programmā, vai kādā starptautiskā programmā.

5. Doktorantūras darba vadītājam jābūt atzītam zinātniekam promocijas darba tematikā.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, akadēmiķis E.Grēns