Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 5-2-2

 

Rīgā 2000.g. 16. maijā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 9. maija slēdzienu, nolemj:

1. Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Transports un satiksme” apakšnozarē “Gaisa transporta ekspluatācija” šādus zinātniekus:

Nr.
p.k.

Vārds, uzvārds

Zin. grāds

Darbavieta

1. Aleksandrs Andronovs Dr.habil.sc.ing. RTU
2. Sergejs Doroško Dr.habil.sc.ing. RTU
3. Igors Kabaškins Dr.habil.sc.ing. Transporta un
sakaru institūts
4. Mārtiņš Kleinhofs Dr.habil.sc.ing. RTU
5. Jurijs Paramonovs Dr.habil.sc.ing. RTU
6. Vitālijs Pavelko Dr.habil.sc.ing. RTU
7. Ernests Pētersons Dr.habil.sc.ing. RTU
8. Vladimirs Saņņikovs Dr.habil.sc.ing. RTU
9. Vladimirs Šestakovs Dr.habil.sc.ing. RTU
10. Valerijs Ušakovs Dr.habil.sc.ing. RTU

 

2. Apstiprināt Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozares “Transports un satiksme” apakšnozarē “Gaisa transporta ekspluatācija”, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus.

Padome tiesīga piešķirt inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātnisko grādu.

Padomes pilnvaru laiks līdz 2005. g. 16. maijam.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, akadēmiķis E.Grēns