Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 5-2-3

 

Rīgā 2000.g. 16. maijā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 9. maija slēdzienu, nolemj:

1. Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Ķīmija” apakšnozarēs “Analītiskā ķīmija”, “Fizikālā ķīmija”, “Neorganiskā ķīmija” un “Organiskā ķīmija” šādus zinātniekus:

Nr.
p.k.

Vārds, uzvārds

Zin. grāds

Apakšnozare

Darbavieta

1.1. Antonija Dindune Dr.chem. Neorganiskā ķīmija RTU
1.2. Gunārs Duburs Dr.habil.chem. Organiskā ķīmija LOSI
1.3. Ļubova Ignatoviča Dr.habil.chem. Organiskā ķīmija LOSI
1.4. Māris Kļaviņš Dr.habil.chem. Analītiskā ķīmija Organiskā ķīmija LU
1.5. Ludmila Leite Dr.habil.chem. Organiskā ķīmija Fizikālā ķīmija LOSI
1.6. Edmunds Lukevics Dr.habil.chem. Organiskā ķīmija

Fizikālā ķīmija

LOSI
1.7. Bruno Puriņš Dr.habil.chem. Neorganiskā ķīmija

Fizikālā ķīmija

RTU
1.8. Juris Tīliks Dr.habil.phys. Neorganiskā ķīmija

Fizikālā ķīmija

LU
1.9. Arturs Vīksna Dr.chem. Analītiskā ķīmija

Neorganiskā ķīmija

LU
1.10 Ingrīda Vītiņa Dr.habil.chem. Neorganiskā ķīmija

Fizikālā ķīmija

RTU
1.11 Andris Zicmanis Dr.habil.chem. Analītiskā ķīmija

Organiskā ķīmija

LU

 

2. Apstiprināt Latvijas Universitātes (LU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozarē “Ķīmija”, iekļaujot tajā šādus no augšminētajiem ekspertiem nosauktajās apakšnozarēs:

2.1. Antoniju Dinduni

2.2. Gunāru Duburu

2.3. Māri Kļaviņu

2.4. Edmundu Lukevicu

2.5. Bruno Puriņu

2.6. Juri Tīliku

2.7. Andri Zicmani

Padome tiesīga piešķirt ķīmijas doktora (Dr.chem.) zinātnisko grādu.

Padomes pilnvaru laiks līdz 2005. g. 16. maijam.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, akadēmiķis E.Grēns