Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 5-2-4

 

Rīgā, 2000.g. 16.maijā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 9. maija slēdzienu, nolemj:

1. Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Literatūrzinātne” apakšnozarēs “Latviešu literatūras vēsture”, “Literatūras teorija”, “Salīdzināmā literatūrzinātne”, “Cittautu literatūras vēsture”, zinātņu nozares “Folkloristika” apakšnozarēs “Latviešu folkloristika”, “Mitoloģija”, “Cittautu folkloristika” un zinātņu nozares “Komunikāciju zinātne” apakšnozarē “Bibliotēkzinātne” šādus zinātniekus:

Nr.
p.k.

Vārds, uzvārds

Zin. grāds

Nozare

Apakšnozare

Darbavieta

1.1. Sigma Ankrava Dr.habil.philol. Literatūrzinātne

Folkloristika

Cittautu literatūras vēsture

Mitoloģija

Cittautu folkloristika

LU
1.2. Dace Bula Dr.philol. Folkloristika Latviešu folkloristika. Mitoloģija.

Cittautu folkloristika

BA “Turība”
1.3. Ausma Cimdiņa Dr.philol. Literatūrzinātne Literatūras teorija.

Salīdzināmā literatūrzinātne

LU
1.4. Sergejs Daugovičs Dr.philol. Literatūrzinātne Cittautu literatūras vēsture LU
1.5. Iveta Gudakovska Dr.paed. Komunikāciju zinātne Bibliotēkzinātne LU
1.6. Viktors Hausmanis Dr.habil.philol. Literatūrzinātne Latviešu literatūras vēsture LU
1.7. Viktors Ivbulis Dr.habil.philol. Literatūrzinātne Literatūras teorija

Cittautu literatūras vēsture

LU
1.8. Arno Jundze Dr. philol. Literatūrzinātne Salīdzināmā literatūrzinātne LU
1.9. Benedikts Kalnačs Dr.habil.philol. Literatūrzinātne

 

Latviešu literatūras vēsture

Literatūras teorija

Salīdzināmā literatūrzinātne

LU
1.10. Ieva Kalniņa
(LU FF)
Dr.philol. Literatūrzinātne Latviešu literatūras vēsture LU
1.11. Ieva Kalniņa
(LU LMFI)
Dr.philol. Literatūrzinātne

 

Latviešu literatūras vēsture

Literatūras teorija

LU
1.12. Janīna Kursīte- Pakule Dr.habil.philol. Literatūrzinātne

Folkloristika

Literatūras teorija

Latviešu folkloristika

Mitoloģija

LU
1.13. Ojārs Lāms Dr.philol. Literatūrzinātne Literatūras teorija LU
1.14. Valdis Muktupāvels Dr.art. Folkloristika Latviešu folkloristika Mitoloģija

Cittautu folkloristika

LU
1.15. Anita Rožkalne Dr.philol. Literatūrzinātne

Komunikāciju zinātne

Salīdzināmā literatūrzinātne

Bibliotēkzinātne

LU
1.16. Ludmila Sproģe Dr.philol. Literatūrzinātne

 

Literatūras teorija

Cittautu literatūras vēsture

LU
1.17. Broņislavs Tabūns Dr.habil.philol. Literatūrzinātne Literatūras teorija LU
1.18. Vera Vāvere Dr.habil.philol.

 

Literatūrzinātne

 

 

Literatūras teorija Salīdzināmā literatūrzinātne

Cittautu literatūras vēsture

LU
1.19. Viesturs Vecgrāvis Dr.philol.

 

Literatūrzinātne Latviešu literatūras vēsture LU

2. Apstiprināt Latvijas Universitātes (LU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozarēs “Literatūrzinātne”, “Folkloristika” un “Komunikāciju zinātne”, iekļaujot tajā šādus no augšminētajiem ekspertiem nosauktajās apakšnozarēs:

2.1. Sigmu Ankravu

2.2. Daci Bulu

2.3. Ivetu Gudakovsku

2.4. Viktoru Hausmani

2.5. Viktoru Ivbuli

2.6. Benediktu Kalnaču

2.7. Ievu Kalniņu (LU FF)

2.8. Ievu Kalniņu (LU LMFI)

2.9. Janīnu Kursīti-Pakuli

2.10. Anitu Rožkalni

Padome tiesīga piešķirt filoloģijas doktora (Dr.philol.) zinātnisko grādu.

Padomes pilnvaru laiks līdz 2005. g. 16. maijam.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, akadēmiķis E.Grēn