Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 5-2-5

 

Rīgā, 2000.g. 16. maijā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 9. maija slēdzienu, nolemj:

1. Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Pedagoģija” apakšnozarēs “Vispārīgā pedagoģija”, “Skolas pedagoģija”, “Augstskolas pedagoģija”, “Pieaugušo pedagoģija”, “Sociālā pedagoģija” un “Nozaru pedagoģija” šādus zinātniekus:

Nr.
p.k.

Vārds, uzvārds

Zin.grāds

Apakšnozare

Darbavieta

1.1. Raimonds Ernšteins Dr.habil.paed. Nozaru pedagoģija LU
1.2. Rasma Garleja Dr.habil.paed. Augstskolas pedagoģija

Sociālā pedagoģija

Nozaru pedagoģija

LU

 

1.3. Tatjana Koķe Dr.habil.paed. Augstskolas pedagoģija Pieaugušo pedagoģija LU
1.4. Daina Lieģeniece Dr.habil.paed. Pieaugušo pedagoģija LPA
1.5. Irina Maslo Dr.habil.paed. Vispārīgā pedagoģija

Sociālā pedagoģija

LU
1.6. Ausma Špona Dr.habil.paed. Vispārīgā pedagoģija LU
1.7. Aleksejs Vorobjovs Dr.habil.paed. Sociālā pedagoģija

Skolas pedagoģija

DPU
1.8. Irēna Žogla Dr.habil.paed. Skolas pedagoģija LU

2. Apstiprināt Latvijas Universitātes (LU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozarē “Pedagoģija”, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus nosauktajās apakšnozarēs.

Padome tiesīga piešķirt pedagoģijas doktora (Dr.paed.) zinātnisko grādu.

Padomes pilnvaru laiks līdz 2005. g. 16. maijam.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, akadēmiķis E.Grēns