Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 5-2-6

 

Rīgā, 2000.g. 16. maijā

 

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 9. maija slēdzienu, nolemj:

1. Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Vides zinātne” apakšnozarēs “Vides ķīmija”, “Ekotoksikoloģija” un “Vides pārvalde” šādus zinātniekus:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zin.grāds

Apakšnozare

Darbavieta

1.1.

Maija Eglīte

Dr.habil.med.

Ekotoksikoloģija

AML

1.2.

Raimonds Ernšteins

Dr.habil.paed.

Vides pārvalde

LU

1.3.

Māris Kļaviņš

Dr.habil.chem.

Vides ķīmija

Ekotoksikoloģija

LU

1.4.

Andris Zicmanis

Dr.habil.chem.

Vides ķīmija

LU

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2005.g. 16. maijam.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, akadēmiķis E.Grēns