Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 5-3-2

 

Rīgā, 2000.g. 16. maijā

Par LZP vispāratzīto recenzējamo zinātnisko izdevumu
saraksta papildināšanu

1. Iekļaut LZP vispāratzīto recenzējamo zinātnisko izdevumu sarakstā šādus Liepājas Pedagoģijas akadēmijas ikgadējos zinātnisko rakstu krājumus:

    1. Vārds un tā pētīšanas aspekti, iznāk no 1997.g.
    2. Aktuālas problēmas literatūras zinātnē, iznāk no 1995.g.

2. Nosaukto rakstu krājumu nākošā laidiena zinātniskā līmeņa atbilstību LZP prasībām atkārtoti izskatīt LZP Promocijas padomju komisijā.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, akadēmiķis E.Grēns

Latvijas Zinātnes padomes
Promocijas padomju komisijas
priekšsēdētājs, LZA korespondētājloceklis H.Zenkevičs