Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 6-1-1

 

Rīgā, 2000.g. 27. jūnijā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.) un Latvijas Zinātnes padomes Valdes š.g. 26. jūnija lēmumu, nolemj:

1. Piešķirt visām LZP Nozaru ekspertu komisijām tiesības līdz š.g. 10. oktobrim pieņemt lēmumus par zinātnisko projektu, kuru izpildes termiņš beidzas 2000. gadā, pagarināšanu uz 1-2 gadiem. Kopējais pagarināmo zinātnisko projektu finansējuma apjoms nedrīkst pārsniegt 20% nozares finansējuma.

2. Vadītājiem, kuri vēlas pagarināt projektu izpildes termiņus, līdz š.g. 1. oktobrim jāiesniedz LZP sekretariātā Zinātniskā projekta turpinājuma pieteikums (forma B, 2 eks.).

3. Zinātnisko projektu vadītājiem, kuru projektu izpildes termiņš ir 2000.g. 31. decembris, līdz š.g. 1. novembrim jāiesniedz LZP sekretariātā Zinātniskā projekta noslēguma atskaite (forma C, 2 eks.).

4. Jauna zinātniskā projekta pieteikums jāiesniedz LZP sekretariātā līdz š.g. 1. novembrim (forma A, 2 eks.).

5. Nozaru ekspertu komisijām sadalīt zinātnisko projektu pieteikumus 3 grupās:

5.1. Projekti ar jauno zinātnieku piedalīšanos;

5.2. Pēcdoktorantūras projekti;

5.3. Vispārējie projekti.

6. Prioritāri tiek finansēti:

6.1. Projekti ar jauno zinātnieku piedalīšanos (projektos ne mazāk kā 20% no tajā iesaistītiem zinātniskiem darbiniekiem ir dzimuši pēc 01.11.1965.g. un saņem ne mazāku kā pusslodzes atalgojumu no granta līdzekļiem).

6.2 Pēcdoktorantūras projekti (projektus piesaka zinātņu doktori, kuri dzimuši pēc 01.11.1965.g. un aizstāvējuši savus promocijas darbus pēc 31.10.1997.g.). Finansējumu šim zinātniskiem projektiem piešķir vismaz 5% apjomā no nozares kopējā finansējuma.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, akadēmiķis E.Grēns