Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 6-3-1

 

Rīgā, 2000.g. 27. jūnijā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 16. jūnija slēdzienu, nolemj:

1. Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Medicīna” apakšnozarēs “Normālā fizioloģija”, “Internā medicīna”, “Ķirurģija”, “Farmakoloģija”, “Onkoloģija un hematoloģija”, “Medicīnas vēsture”, “Sabiedrības veselība”, “Pediatrija”, “Dermatoloģija un veneroloģija”, “Mikrobioloģija un virusoloģija”, “Histoloģija un citoloģija”, “Medicīniskā bioķīmija” un zinātņu nozares “Bioloģija” apakšnozarēs “Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija” un “Bioķīmija” šādus zinātniekus:

Nr.
p.k.

Vārds, uzvārds

Zin. grāds

Nozare

Apakšnozare

Darba- vieta

1.1. Juris Bērziņš Dr.habil.med. Medicīna Internā medicīna Onkoloģija un hematoloģija LOC
1.2. Vija Kluša Dr.habil.med. Medicīna

Bioloģija

Farmakoloģija

Medicīniskā bioķīmija

Bioķīmija

LU
1.3. Andris Ferdats Dr.habil.med. Medicīna Mikrobioloģija un virusoloģija

Sabiedrības veselība

AIDS PC
1.4. Renāte Ligere Dr.habil.med. Medicīna Internā medicīna LU
1.5. Māris Mihelsons Dr.habil.med. Medicīna Ķirurģija LU
1.6. Alfrēds Miltiņš Dr.habil.med. Medicīna Dermatoloģija un veneroloģija

Medicīnas vēsture

LU

 

1.7. Pēteris Ozoliņš Dr.habil.biol. Bioloģija

Medicīna

Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija

Normālā fizioloģija

Valsts emerit.zin.
1.8. Valdis Pīrāgs Dr.med. Medicīna Internā medicīna P.Stradiņa klīn.univ. slimnīca
1.9. Māra Pilmane Dr.habil.med. Medicīna Histoloģija un citoloģija LU
1.10. Ingrīda Rumba Dr.habil.med. Medicīna Pediatrija LU
1.11. Nikolajs Sjakste Dr.habil.med. Medicīna

Bioloģija

Medicīniskā bioķīmija

Bioķīmija

LU
1.12. Nora Švinka Dr.habil.biol. Medicīna

Bioloģija

Normālā fizioloģija Farmakoloģija

Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija

LU
1.13. Immanuels Taivans Dr.habil.med. Medicīna

Bioloģija

Medicīniskā bioķīmija

Pediatrija

Bioķīmija

LU
1.14. Uldis Vikmanis Dr.habil.med. Medicīna Ķirurģija

Onkoloģija un hematoloģija

LU
1.15. Arnis Vīksna Dr.med. Medicīna Medicīnas vēsture Sabiedrības veselība LU
1.16. Andris Vītols Dr.habil.med. Medicīna

Bioloģija

Normālā fizioloģija Farmakoloģija

Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija

LKI
1.17. Aija Žileviča Dr.habil.med. Medicīna Dermatoloģija un veneroloģija

Mikrobioloģija un virusoloģija

Histoloģija un citoloģija

LU

2. Apstiprināt Latvijas Universitātes (LU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozarēs “Medicīna” un “Bioloģija”, iekļaujot tajā šādus no augšminētajiem ekspertiem nosauktajās apakšnozarēs:

2.1. Juri Bērziņu

2.2. Viju Klušu

2.3. Andri Ferdatu

2.4.Renāti Ligeri

2.5. Māri Mihelsonu

2.6. Alfrēdu Miltiņu

2.7. Māru Pilmani

2.8. Ingrīdu Rumbu

2.9. Noru Švinku

2.10. Immanuelu Taivanu

2.11. Uldi Vikmani

2.12. Arni Vīksnu

2.13. Andri Vītolu

2.14. Aiju Žileviču

Padome tiesīga piešķirt medicīnas doktora (Dr.med.) zinātnisko grādu zinātņu nozarē “Medicīna” un bioloģijas doktora (Dr. biol.) zinātnisko grādu nozarē “Bioloģija”.

Padomes pilnvaru laiks līdz 2005. g. 27. jūnijam.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, akadēmiķis E.Grēns