Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 6-3-2

 

Rīgā, 2000.g. 27. jūnijā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 16. jūnija slēdzienu, nolemj:

1. Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Pedagoģija” apakšnozarēs “Skolas pedagoģija”, “Augstskolas pedagoģija” un “Nozaru pedagoģija” šādus zinātniekus:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zin.grāds

Apakšnozare

Darbavieta

1.1.

Jeļena Davidova

Dr.paed.

Skolas pedagoģija Nozaru pedagoģija

DPU

1.2.

Jānis Lanka

Dr.habil.paed.

Skolas pedagoģija Augstskolas pedagoģija

LSPA

1.3.

Daina Lieģeniece

Dr.habil.paed.

Skolas pedagoģija

LiepPA

1.4.

Ilga Salīte

Dr.paed.

Skolas pedagoģija Augstskolas pedagoģija

DPU

1.5.

Aleksandra Šļahova

Dr. paed.

Skolas pedagoģija Nozaru pedagoģija

DPU

1.6.

Aleksejs Vorobjovs

Dr.habil.paed. Dr.habil.psych.

Augstskolas pedagoģija

DPU

1.7.

Irēna Žogla

Dr.habil.paed.

Skolas pedagoģija Augstskolas pedagoģija

LU

2. Apstiprināt Daugavpils Pedagoģiskās universitātes (DPU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozarē “Pedagoģija”, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus nosauktajās apakšnozarēs.

Padome tiesīga piešķirt pedagoģijas doktora (Dr.paed.) zinātnisko grādu.

Padomes pilnvaru laiks līdz 2005. g. 27. jūnijam.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, akadēmiķis E.Grēns