Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 7-1-1

 

2000.g. 29. septembrī

 

Par fundamentālo un lietišķo pētījumu
projektu izvērtēšanas un finansēšanas kārtību

1. Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2000.g noteikumiem Nr.342 ‘’Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas un finansēšanas kārtība’’, atcelt Latvijas Zinātnes padomes 2000.g. 27. jūnijā pieņemtos lēmumus Nr. 6-1-1 un Nr. 6-1-2.

2. Atbilstoši MK noteikumiem, turpmāk LZP pētījumu programmas atsevišķi izdalītas netiek un ir uzskatāmas par projektiem (zinātniskās sadarbības projekti). Pieteikumu un atskaišu formas visiem LZP projektiem vienādas.

3. Līdz š.g. 7.novembrim LZP sekretariātā iesniedzami sekojoši dokumenti:

3.1. jaunu fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu pieteikumi 2001.gadam pēc MK noteikumu 1.formas (1.pielikums), klāt pievienojot projekta aprakstu. Apraksts ietver problēmas stāvokli pasaulē, Latvijā un projekta satura izklāstu (kopā līdz 2 lpp.) un pētījumu plānu 2001.gadam (līdz 1 lpp.)

3.2. jau apstiprināto pētījumu projektu finansējuma pieteikums 2001.gadam pēc MK noteikumu 1.formas (1.pielikums) un gada pārskats par 2000.gadu - MK noteikumu 4.pielikums.

4. Piešķirt visām LZP Nozaru ekspertu komisijām tiesības pieņemt lēmumus par zinātnisko projektu, kuru izpildes termiņš beidzas 2000.gadā, pagarināšanu par 1- 2 gadiem. Kopējais pagarināmo zinātnisko projektu finansējuma apjoms nedrīkst pārsniegt 20 % no nozares finansējuma. Pagarināmo projektu vadītājiem jāiesniedz Latvijas Zinātnes padomei projektu pieteikums 2001.gadam pēc MK noteikumu 1.formas (1.pielikums) un projektu noslēguma pārskats, izmantojot 4. formu (4.pielikums).

5. LZP Nozaru ekspertu komisijām (NEK) jāizvērtē projektu pieteikumi, nododot tos izskatīšanai pēc 2.formas (2. pielikums) vismaz diviem komisijas nozīmētiem LZP ekspertiem, kas nepārstāv projekta pieteicēja institūciju. Ekspertiem jāveic pieteikumu zinātniskā ekspertīze 2 nedēļu laikā. NEK nākošo 2 nedēļu laikā jāsagatavo lēmuma projekts par finansējamiem projektiem 2001.gadā, izsakot katra projekta finansējuma apmēru procentos pret nozares kopējo finansējumu pēc MK 3. formas (3. pielikums). LZP nedēļas laikā pieņem lēmumu par finansējamiem projektiem 2001.gadā.

6. Projekta pieteicējam 1.formā (sadaļā “Projekta nosaukums”) jānorāda kādai no projektu grupām pieteikums atbilst:

6.1. Vispārējie projekti, tai skaitā ar jauno zinātnieku piedalīšanos;

6.2. Pēcdoktorantūras projekti;

6.3. Sadarbības projekti (LZP programmas).

7. Prioritāri tiek finansēti:

7.1. Projekti ar jauno zinātnieku piedalīšanos (projektos nemazāk kā 20 % no tajā iesaistītiem zinātniskiem darbiniekiem ir dzimuši pēc 01.11.1965.g. un saņem ne mazāku kā pusslodzes atalgojumu no granta līdzekļiem).

7.2. Pēcdoktorantūras projekti (projektus piesaka zinātņu doktori, kuri dzimuši pēc 01.11.1965.g. un piesaka jaunu pētījumu tēmu). Finansējumu šādiem zinātniskiem projektiem piešķir vismaz 5 % apjomā no nozares kopējā finansējuma.

8. Līdz 2000.g. 7.novembrim projektu vadītājiem, kuru projektu izpildes termiņš beidzas 2000.gadā, jāiesniedz Latvijas Zinātnes padomei noslēguma pārskats par visu izpildes laiku, izmantojot MK noteikumu 4. formu (4.pielikums). Formas 2.punktā uzrādāms tikai 2000. gada finansējums.

9. Pieteikumu un pārskatu (atskaišu) izdrukas jāiesniedz LZP sekretariātā divos eksemplāros. Papildus tam visa informācija elektroniskā veidā LZP datu bāzes vajadzībām jānosūta pa E-pastu: putnina@ac.lza.lv MS Word formātā (pielikuma attachment veidā) vai arī jāiesniedz disketē kopā ar izdrukām.

 

Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētāja vietnieks J.Jansons