Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 8-2-1

 

Rīgā, 2000.g. 15.decembrī

 

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 20. novembra slēdzienu, nolemj:

1. Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Juridiskā zinātne” apakšnozarēs “Tiesību teorija un vēsture”, “Valststiesības”, “Civiltiesības”, “Starptautiskās tiesības” un “Krimināltiesības” šādus zinātniekus:

Nr.
p.k.
Vārds, uzvārds Zinātniskais grāds Apakšnozare Darbavieta
1.1. Juris Bojārs Dr.habil.iur. Starptautiskās tiesības
Valststiesības
LU
1.2. Tālavs Jundzis Dr.habil.sc.pol. Tiesību teorija un vēsture
Starptautiskās tiesības
LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centrs
1.3. Uldis Krastiņš Dr.habil.iur. Krimināltiesības LU
1.4. Edgars Meļķisis Dr.habil.iur. Tiesību teorija un vēsture
Valststiesības
LU
1.5. Aivars Niedre Dr.iur. Krimināltiesības Latvijas zvērinātu advokātu padome
1.6. Kalvis Torgāns Dr.habil.iur. Civiltiesības
Tiesību teorija un vēsture
LU

2. Apstiprināt Latvijas Universitātes (LU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozares “Juridiskā zinātne” apakšnozarēs “Tiesību teorija un vēsture”, “Valststiesības”, “Starptautiskās tiesības” un “Krimināltiesības”, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus, un noteikt ekspertu pilnvaru laiku J.Bojāram un T.Jundzim uz 5 gadiem, bet U.Krastiņam, E.Meļķisim, A.Niedrem un K.Torgānam – uz 2 gadiem.

Padome tiesīga piešķirt juridisko zinātņu doktora (Dr.iur.) zinātnisko grādu.

Padomes pilnvaru laiks līdz 2005.g. 15. decemrim.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, akadēmiķis E.Grēns