Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 1-3-1

 

Rīgā, 2001.g. 30. janvārī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 19. janvāra slēdzienu, nolemj:

Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Ekonomika” apakšnozarēs “Makroekonomika” un “Mikroekonomika” un zinātņu nozares “Vadībzinātne” apakšnozarē “Uzņēmējdarbības vadība” šādus zinātniekus:

Nr.
p.k.

Vārds, uzvārds

Zin. grāds

Nozare

Apakšnozare

Darba- vieta

1.1.

Ādolfs Baublis

Dr.habil.oec.

Ekonomika

Mikroekonomika

Viļņas TU
1.2.

Nikolajs Baranovskis

Dr.habil.oec.

Ekonomika Vadībzinātne

Mikroekonomika Uzņēmējdarbības vadība

RTU
1.3. Konstantīns Didenko Dr.oec. Vadībzinātne

Uzņēmējdarbības vadība

RTU
1.4. Anatolijs Magidenko

Dr.habil.oec.

Ekonomika Vadībzinātne

Mikroekonomika Uzņēmējdarbības vadība

RTU
1.5. Ramunas Palšaitis

Dr.habil.oec.

Ekonomika

Mikroekonomika

Viļņas TU
1.6. Remigijs Počs

Dr.habil.oec.

Ekonomika

Makroekonomika Mikroekonomika

RTU
1.7. Juris Saulītis

Dr.oec.

Ekonomika

Makroekonomika Mikroekonomika

RTU
1.8. Nikolajs Sprancmanis Dr.habil.oec. Ekonomika

Mikroekonomika

RTU

2. Apstiprināt Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozarēs “Ekonomika” un “Vadībzinātne”, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus nosauktajās apakšnozarēs.

Padome tiesīga piešķirt ekonomikas doktora (Dr.oec.) zinātnisko grādu.

Padomes pilnvaru laiks līdz 2006.g. 30. janvārim.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, LZA kor.loc. J.Jansons