Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 1-3-2

 

Rīgā, 2001.g. 30. janvārī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 19. janvāra slēdzienu, nolemj:

Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Socioloģija” apakšnozarēs “Socioloģijas teorija un vēsture”, “Lietišķā socioloģija”, zinātņu nozares “Politikas zinātne” apakšnozarē “Politikas teorija” un zinātņu nozares “Komunikāciju zinātne” apakšnozarē “Masu komunikācijas teorija” šādus zinātniekus:

Nr.

p.k.

Vārds, uzvārds

Zin. grāds

Nozare

Apakšnozare

Darba- vieta

1.1.

Inta Brikše

Dr.paed.

Komunikāciju zinātne Masu komunikācijas teorija LU
1.2.

Tālavs Jundzis

Dr.habil. sc.pol.

Politikas zinātne Politikas teorija LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centrs
1.3. Žaneta Ozoliņa Dr.paed. Politikas zinātne Politikas teorija LU
1.4. Juris Rozenvalds Dr.phil. Politikas zinātne Politikas teorija LU
1.5. Ritma Rungule Dr.sc.soc. Socioloģija Lietišķā socioloģija LMA
1.6. Tālis Tisenkopfs Dr.sc.soc. Socioloģija Socioloģijas teorija un vēsture LU
1.7. Aivars Tabuns Dr.sc.soc. Socioloģija

Komunikāciju zinātne

Socioloģijas teorija un vēsture

Masu komunikācijas teorija

LU
1.8. Brigita Zepa Dr.sc.soc. Socioloģija Lietišķā socioloģija Baltijas sociālo pētījumu inst.

 

2. Apstiprināt Latvijas Universitātes (LU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozarēs “Socioloģija”, “Politikas zinātne” un “Komunikāciju zinātne”, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus nosauktajās apakšnozarēs.

Padome tiesīga piešķirt socioloģijas doktora (Dr.sc.soc.) zinātnisko grādu zinātņu nozarēs “Socioloģija” un “Komunikāciju zinātne” un politoloģijas doktora (Dr.sc.pol.) zinātņu nozarē “Politikas zinātne”.

Padomes pilnvaru laiks līdz 2006.g. 30.janvārim.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, LZA kor.loc. J.Jansons