Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 1-3-3

 

Rīgā, 2001.g. 30.janvārī

 

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 19.janvāra slēdzienu, nolemj:

1. Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Ekonomika” apakšnozarēs “Ekonometrija”, “Finanses un kredīts”, “Grāmatvedības un uzskaites teorija”, “Latvijas tautsaimniecība”, “Statistika”, “Tirgzinība”, nozares “Demogrāfija” apakšnozarē “Sociāli ekonomiskā demogrāfija” un nozares “Vadībzinātne” apakšnozarēs “Izglītības vadība”, “Sabiedrības vadība” un “Uzņēmējdarbības vadība” šādus zinātniekus:

Nr.

p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Nozare

Apakšnozare

Darba- vieta

1.1. Jakovs Beļčikovs Dr.habil.oec. Ekonomika Vadībzinātne Tirgzinība Uzņēmējdarbības vadība LU
1.2. Ludmila Frolova Dr.habil.oec. Ekonomika Vadībzinātne Ekonometrija Uzņēmējdarbības vadība LU
1.3. Rasma Garleja Dr.habil.paed.

Dr.oec.

Ekonomika Latvijas tautsaimniecība LU
1.4. Andris Grīnfelds Dr.phys. Vadībzinātne Izglītības vadība LU
1.5. Andris Kangro Dr.phys. Vadībzinātne Izglītības vadība LU
1.6. Oļģerts Krastiņš Dr.habil.oec. Ekonomika Statistika LSI
1.7. Juris Krūmiņš Dr.habil.oec. Ekonomika Demogrāfija Statistika
Sociāli ekonomiskā demogrāfija
LU
1.8. Grigorijs Oļevskis Dr.habil.oec. Ekonomika Grāmatvedības un uzskaites teorija LU
1.9. Valerijs Praude Dr.habil.oec. Ekonomika Finanses un kredīts
Tirgzinība
LU
1.10. Andris Sproģis Dr.habil.oec. Ekonomika

Vadībzinātne

Latvijas tautsaimniecība Sabiedrības vadība LU
1.11. Edvīns Vanags Dr.habil.oec. Ekonomika

Vadībzinātne

Latvijas tautsaimniecība Sabiedrības vadība LU
1.12. Ilmārs Vanags Dr.habil.oec. Ekonomika Statistika CSP
1.13. Edgars Vasermanis Dr.habil.oec. Ekonomika Ekonometrija LU
1.14. Elmārs Zelgalvis Dr.habil.oec. Ekonomika Finanses un kredīts Grāmatvedības un uzskaites teorija LU
1.15. Oskars Zīds Dr.paed. Vadībzinātne Izglītības vadība LU
1.16. Pēteris Zvidriņš Dr.habil.oec. Demogrāfija Sociāli ekonomiskā demogrāfija LU

2. Apstiprināt Latvijas Universitātes (LU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozarēs “Ekonomika”, “Demogrāfija” un “Vadībzinātne”, iekļaujot tajā šādus no augšminētajiem ekspertiem nosauktajās apakšnozarēs:

2.1. Jakovu Beļčikovu

2.2. Ludmilu Frolovu

2.3. Rasmu Garleju

2.4.Andri Kangro

2.5. Oļģertu Krastiņu

2.6. Juri Krūmiņu

2.7. Grigoriju Oļevski

2.8. Valeriju Praudi

2.9. Andri Sproģi

2.10. Edvīnu Vanagu

2.11. Edgaru Vasermani

2.12. Elmāru Zelgalvi

2.13. Oskaru Zīdu

2.14 Pēteri Zvidriņu

Padome tiesīga piešķirt ekonomikas doktora (Dr.oec.) zinātnisko grādu.

Padomes pilnvaru laiks līdz 2006.g. 30. janvārim.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, LZA kor.loc. J.Jansons