Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 2-3-2

 

Rīgā, 2001.g. 13. martā

Latvijas Zinātnes padome nolemj noteikt šādu promocijas darba izskatīšanas kārtību Promocijas padomē pirms tā iesniegšanas Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijai:

1. Ar iesniegto promocijas darbu iepazīstas Padomes priekšsēdētājs un viņa uzdevumā kāds no Padomes ekspertiem.

2. Padomes priekšsēdētājs un viņa nozīmētais eksperts sagatavo ziņojumu Padomei, kura savā sēdē pieņem lēmumu par:

3. Pozitīvi novērtētu promocijas darbu noteiktajā kārtībā iesniedz Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijai, pievienojot priekšsēdētāja un sekretāra parakstītu sēdes protokola izrakstu ar Promocijas padomes slēdzienu.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, LZA kor.loc. J.Jansons