Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 3-1-1

 

Rīga 08.05.2001.

Latvijas zinātnes padome nolemj:

  1. Izsludināt LZP sadarbības projektu konkursu 2002.g. atbilstoši sadarbības projektu nosaukumu sarakstam un paredzētajam finansējumam (1.pielikums).
    Ar papildus informāciju par sadarbības projektiem var iepazīties http://www.lzp.lv vai LZP sekretariātā, 334. ist., Dr. I. Solomenikova.
  2. Izsludināt konkursu uz fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu turpinājumu un jauniem projektiem esošajās 14 zinātņu nozarēs. (Zinātņu nozaru saraksts 2.pielikumā).
  3. Projektu pieteikumi divos eksemplāros, kā arī elektroniskā veidā iesniedzami LZP sekretariātā, 334. ist. līdz š.g. 1.jūnijam plkst. 16.oo atbilstoši LR MK 26.09.2000. Noteikumu Nr. 342 1.pielikumam. Pieteikumam jāpievieno īsa projekta anotācija angļu valodā (ne vairāk kā 1 lpp.).

Latvijas zinātnes padomes
priekšsēdētājs, LZA kor. loc. J.Jansons


Informācija elektroniskā veidā jānosūta pa E- pastu: putnina@lza.lv MS Word formātā (pielikuma attachment veidā) pirms izdruku iesniegšanas vai arī jāiesniedz diskete kopā ar izdrukām. Iesniedzot jaunu pieteikumu, faila nosaukumā jābūt projekta vadītāja uzvārdam, (piem., Berzins.doc). Iesniedzot projekta turpinājumu, faila nosaukumā jābūt projekta numuram (piem., projekta Nr.01.0456 faila nosaukums 0456.doc). Anotācijas elektroniskai versijai jābūt atsevišķā failā, kura nosaukumam jāpievieno burti an, piem., Berzins_an.doc . E pasta pavadvēstulē (vai uz disketes) jāuzrāda AEK numurs sadarbības projektiem un NEK numurs fundamentālo un lietišķo pētījumu projektiem (piem., J.Bērziņa projekts un anotācija - 4.NEK).

Kontaktpersonas Dr. I.Solomenikova, M.Putniņa, tel./fakss: 7223211.


 

1. pielikums

LZP 08.05.2001.g.

Lēmumam Nr. 3-1-1

Latvijas Zinātnes padomes sadarbības 2002. gada projektu konkurss

(Sk. sadarbības projektu anotācijas)

 

Nr.
p.k.

Projekta nosaukums

Paredzamais finansējums 2002.g.,
 LVL

1.

Transporta intelektuālo sistēmu attīstība Latvijā

18000

2.

Latvijas informātikas ražotņu atbalsta pētījumi programmu inženierijas, datoru tīklu un signālu apstrādes jomā

92000

3.

Materiāli Latvijas tautsaimniecībai: tehnoloģiju izstrāde, īpašību izpēte, projektēšana, racionālas izmantošanas pamatprincipu izstrāde

*) No LR Izglītības un zinātnes ministrijas 84000

247000 *)

4.

Organiskās sintēzes metožu izstrādāšana jaunu bioloģiski aktīvu vielu iegūšanai

71000

5.

Racionālu enerģijas izmantošanas tehnoloģiju integrācija Latvijas kurināmā un enerģijas kompleksa līdzsvarotai attīstībai

44000

6.

Koksnes pārstrādes produktu inovatīvas tehnoloģijas

83000

7.

Resursu un procesu modelēšana ūdenskrātuvju sistēmās

28000

8.

Latvijas dabas biodaudzveidība un ekosistēmu racionāla attīstība

33000

9.

Atjaunojamo resursu biotehnoloģiskā konversija un tās produktu izmantošana

37000

10.

Infekcijas aģentu multirezistences un ģenētiskās mainības molekulārā un epidemioloģiskā izpēte

80000

11.

Iedzīvotāju novecošanās biomedicīniskie un sociālie aspekti

61000

12.

Konkurētspējīgu laukaugu kultūru šķirņu veidošana un uzturošā selekcija, izmantojot tradicionālās un biotehnoloģijas metodes

72000

13.

Meža izpētes teorētiskie un tehnoloģiskie modeļi

44000

14.

Augu konversijas un dzīvnieku biotehnoloģisko procesu likumsakarību izpēte augstvērtīgas pārtikas ieguvei

79000

15.

Riska faktori, to izvērtēšana un riska vadība Latvijas lauksaimniecībā

40000

16.

Letonika

148000

17.

Latvijas novadu ekonomiskās, sociālās un kultūras attīstības stratēģijas globalizācijas kontekstā

41000

18.

Latvijas integrācija Eiropas Savienībā

30000

19.

Sociālas politikas, sociāli tiesiskās valsts veidošana Latvijā

56000


2. pielikums

LZP 08.05.2001.g.

Lēmumam Nr 3-1-1

 

Latvijas Zinātnes padomes
zinātņu nozares

 

1. Informātika

2. Mehānika, mašīnbūve, enerģētika

3.Fizika,matemātika, astronomija

4. Ķīmija

5. Tehnoloģijas zinātniskie pamati

6. Bioloģija, vides un zemes zinātnes

7. Molekulārā bioloģija, mikrobioloģija, biotehnoloģija, virusoloģija

8. Medicīnas zinātnes

9. Lauksaimniecības zinātnes

10. Vēsture

11.Valodnieciba, literatūrzinātne, folkloristika, mākslas zinātnes

12. Filozofija, socioloģija, psiholoģija un pedagoģija

13.Ekonomikas un juridiskās zinātnes

14. Mežzinātnes