Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 3-2-1

 

Rīgā 2001.g. 8. maijā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas komisijas š.g. 19. aprīļa slēdzienu, nolemj:

1. Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Būvzinātne” apakšnozarē “Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmas ”, un nozares “Enerģētika” apakšnozarē “Siltumenerģētika“ šādus zinātniekus:

 

Nr.
p.k.
Vārds, uzvārds Zin. grāds Nozare Apakšnozare Darba vieta
1.1. Voldemārs Barkāns Dr.habil.sc.ing. Būvzinātne

 

Enerģētika

Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmas

Siltumenerģētika

Latvijas Jūras akadēmija
1.2. Dagnija Blumberga Dr.habil.sc.ing. Enerģētika Siltumenerģētika RTU
1.3. Egils Dzelzītis Dr.habil.sc.ing. Būvzinātne

 

 

Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmas RTU
1.4. Juris Ekmanis Dr.habil. phys. Enerģētika Siltumenerģētika LZA FEI
1.5. Andris Krēsliņš Dr.habil.sc.ing. Būvzinātne

 

Enerģētika

Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmas

Siltumenerģētika

RTU
1.6. Pēteris Šipkovs Dr.habil.sc.ing. Būvzinātne

 

Enerģētika

Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmas

Siltumenerģētika

LZA FEI
1.7. Ābrams Temkins Dr.habil.sc.ing. Būvzinātne

 

Enerģētika

Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmas

Siltumenerģētika

RTU
1.8. Daniels Turlajs Dr.habil.sc.ing. Enerģētika Siltumenerģētika RTU
1.9. Ivars Veidenbergs Dr.habil.sc.ing. Enerģētika Siltumenerģētika RTU
1.10 Viktors Zēbergs Dr.habil.sc.ing. Būvzinātne

 

Enerģētika

Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmas

Siltumenerģētika

LZA FEI

 

 

 

1.11 Namejs Zeltiņš Dr.habil.sc.ing. Būvzinātne

 

Enerģētika

Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmas

Siltumenerģētika

LZA FEI

 

2. Apstiprināt Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozarēs “Būvzinātne” un “Enerģētika”, iekļaujot tajā šādus no augšminētajiem ekspertiem nosauktajās apakšnozarēs:

 

2.1. Voldemāru Barkānu

2.2. Egilu Dzelzīti

2.3. Andri Krēsliņu

2.4. Pēteri Šipkovu

2.5. Ābramu Temkinu

2.6. Danielu Turlaju

2.7. Ivaru Veidenbergu

2.8. Viktoru Zēbergu

2.9. Nameju Zeltiņu

Padome tiesīga piešķirt inženierzinātņu doktora (Dr. sc. ing.) zinātnisko grādu.

Padomes pilnvaru laiks līdz 2006.g. 8. maijam.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, kor. loc. J.Jansons