Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 3-2-2

 

Rīgā 2001.g. 8.maijā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas komisijas š.g. 19. aprīļa slēdzienu, nolemj:

1. Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Mākslas zinātne” apakšnozarēs “Plastiskās mākslas vēsture un teorija”, „Teātra un kino vēsture un teorija ” „Mūzikas vēsture un teorija” un “Kultūras teorija” šādus zinātniekus:

 

Nr.
p.k.
Vārds, uzvārds Zin. grāds Apakšnozare Darba vieta
1.1. Gunārs Bībers Dr.philol. Teātra un kino vēsture un teorija Latvijas Kultūras akadēmija
1.2. Laila Bremša Dr.art. Plastiskās mākslas vēsture un teorija Latvijas Mākslas akadēmija
1.3. Valda Čakare Dr. philol. Teātra un kino vēsture un teorija Latvijas Kultūras akadēmija
1.4. Ludvigs Kārkliņš Dr.habil. art. Mūzikas vēsture un teorija Latvijas Mūzikas akadēmija
1.5. Pēteris Laķis Dr. habil. art. Kultūras teorija Latvijas Kultūras akadēmija
1.6. Vita Lindenberga Dr. habil. art. Mūzikas vēsture un teorija Latvijas Mūzikas akadēmija
1.7. Andris Rubenis Dr. phil. Plastiskās mākslas vēsture un teorija Latvijas Mākslas akadēmija
1.8. Ojārs Spārītis Dr.habil. art.. Plastiskās mākslas vēsture un teorija Latvijas Mākslas akadēmija
1.9. Jānis Torgāns Dr.habil. art.. Mūzikas vēsture un teorija Latvijas Mūzikas akadēmija
1.10 Juris Urtāns Dr.habil. art.. Kultūras teorija Latvijas Kultūras akadēmija
1.11. Pēteris Zeile Dr. habil phil. Plastiskās mākslas vēsture un teorija Latvijas Mākslas akadēmija

 

2. Apstiprināt Latvijas Mākslas augstskolu asociācijas (LMMA) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozarē “ Mākslas zinātne ”, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus nosauktajās apakšnozarēs.

Padome tiesīga piešķirt mākslas zinātņu doktora (Dr. art.) zinātnisko grādu.

Padomes pilnvaru laiks līdz 2006.g. 8.maijam

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, kor. loc. J.Jansons