Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 3-2-3

 

Rīgā 2001.g. 8. maijā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas komisijas š.g. 19. aprīļa slēdzienu, nolemj:

1. Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Valodniecība” apakšnozarēs “Latviešu sinhroniskā valodniecība” un “Latviešu diahroniskā valodniecība” šādus zinātniekus:

Nr.
p.k.
Vārds, uzvārds Zin. grāds Apakšnozare Darba vieta
1.1. Brigita Bušmane Dr.habil.philol. Latviešu diahroniskā valodniecība LU LVI, LPA
1.2. Benita Laumane Dr.habil. philol. Latviešu diahroniskā valodniecība LPA
1.3. Daina Nītiņa Dr.habil. philol. Latviešu sinhroniskā valodniecība

Latviešu diahroniskā valodniecība

RTU
1.4. Ieva Ozola Dr. philol. Latviešu sinhroniskā valodniecība

Latviešu diahroniskā valodniecība

LPA
1.5. Valentīna Skujiņa Dr.habil. philol. Latviešu sinhroniskā valodniecība LPA, LU LVI

 

1.6. Anna Vulāne Dr. philol. Latviešu sinhroniskā valodniecība LU

 

 

2. Apstiprināt Liepājas Pedagoģijas akadēmijas (LPA) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozarē “Valodniecība” , iekļaujot tajā augšminētos ekspertus nosauktajās apakšnozarēs.

Padome tiesīga piešķirt filoloģijas doktora (Dr. philol.) zinātnisko grādu.

Padomes pilnvaru laiks līdz 2006.g. 8. maijam.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, kor. loc. J.Jansons