Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 4-1-1

 

Rīgā 2001.g. 12.jūnijā

Par LZP sadarbības projektu izvērtēšanas procedūru

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

  1. Uzdot Apvienotām ekspertu komisijām (AEK) veikt ekspertīzi un sagatavot priekšlikumus par LZP sadarbības projektu vadītāju un finansēšanu.

2. Projektu ekspertīzē ievērot sekojošu procedūru:

2.1. Sadarbības projekti tiek nodoti NEK, kuri izvērtēšanai nozīmē 2 ekspertus (kuri nav AEK locekļi un nav iesaistīti konkurējošu pieteikto projektu izpildē). Ekspertu slēdzieni un ranžējums sagatavojami līdz 22. jūnijam;

2.2. Ja iesniegti divi vai vairāk sadarbības projekti par attiecīgo tēmu, AEK, pamatojoties uz ekspertu slēdzieniem, izvēlas finansējamo (atbalstāmo) projektu slēgtā balsošanā slēgtā AEK sēdē;

2.3. Ja pieteikumā uzrādītā nepieciešamā finansējuma apjoms pārsniedz vairāk kā par 10% konkursa sludinājumā uzrādīto, AEK no projekta pieteicēja pieprasa priekšlikumus par veicamā pētījumu apjoma samazināšanu, lai finansējums atbilstu konkursa noteikumos paredzētajam.

2.4. Pieteikumus atsevišķām projekta sadaļām nosūta attiecīgajai NEK atzinuma saņemšanai par iekļaušanu kādā no pieteiktiem sadarbības projektiem (saskaņojot ar pieteiktā sadarbības projekta vadītāju). Lēmumu par iekļaušanu vai neiekļaušanu projektā pieņem AEK slēgtā balsošanā vienīgi ar pieteiktā sadarbības projekta vadītāja piekrišanu.

3. Apvienotās ekspertu komisijas sagatavo priekšlikumus LZP apstiprināšanai par sadarbības projektu finansēšanu līdz 30.jūnijam.

 

Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs,
LZA kor. loc. J.Jansons