Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 4-2-1

 

Rīgā, 2001.g. 12.jūnijā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 19.aprīļa slēdzienu, nolemj:

1. Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Psiholoģija” apakšnozarēs “Vispārīgā psiholoģija”, “Attīstības psiholoģija”, “Sociālā psiholoģija” un “Personības psiholoģija” šādus zinātniekus:

Nr.
p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Apakšnozare

Darba- vieta

1.1. Ārija Karpova Dr.habil.psych. Sociālā psiholoģija Personības psiholoģija

LU

1.2. Alfrēds Polis Dr.habil.phil. Vispārīgā psiholoģija

LU

1.3. Malgožata Raščevska Dr.psych. Vispārīgā psiholoģija

LU

1.4. Sandra Sebre Dr.psych. Attīstības psiholoģija

LU

1.5. Māra Vidnere Dr.habil.psych. Attīstības psiholoģija Sociālā psiholoģija

LU

1.6. Aleksejs Vorobjovs Dr.habil.psych. Vispārīgā psiholoģija Personības psiholoģija

DPU

2. Apstiprināt Latvijas Universitātes (LU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozarē “Psiholoģija”, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus nosauktajās apakšnozarēs.

Padome tiesīga piešķirt psiholoģijas doktora (Dr.psych.) zinātnisko grādu.

Padomes pilnvaru laiks līdz 2006.g. 12.jūnijam.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, LZA kor.loc. J.Jansons