Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 4-2-2

 

Rīgā, 2001.g. 12.jūnijā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 19.aprīļa slēdzienu, nolemj:

1. Papildināt LZP Lēmumu Nr. 4-2-10 no 25.04.2000.g. par Latvijas Universitātes promocijas padomi zinātņu nozarē “Valodniecība” un piešķirt zemāk minētajiem padomes locekļiem eksperta tiesības norādītajās apakšnozarēs.

Nr.
p.k.
Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Apakšnozare

Darba- vieta

1.1. Antons Breidaks Dr.habil.philol. Salīdzināmā un sastatāmā valodniecība

Latviešu diahroniskā valodniecība

DPU

1.2. Ilga Jansone Dr.habil.philol. Latviešu sinhroniskā valodniecība

Salīdzināmā un sastatāmā valodniecība

LU LValI

1.3. Zaiga Ikere Dr.habil.philol. Vispārīgā valodniecība

DPU

1.4. Benita Laumane Dr.habil.philol. Baltu valodniecība

LPA

1.5. Dace Markus Dr.habil.philol. Latviešu sinhroniskā valodniecība

LU

1.6. Daina Nītiņa Dr.habil.philol. Latviešu sinhroniskā valodniecība

Vispārīgā valodniecība

RTU

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, LZA kor.loc. J.Jansons