Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 4-2-3

 

Rīgā, 2001.g. 12.jūnijā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 19.aprīļa slēdzienu, nolemj:

1. Piešķirt vienreizējas eksperta tiesības zinātņu nozares “Farmācija” apakšnozarē “Farmācijas ķīmija” šādiem zinātniekiem:

Nr.

p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Darba- vieta

1.1. Gunārs Duburs Dr.habil.chem.

LOSI

1.2. Edmunds Lukevics Dr.habil.chem.

LOSI

1.3. Ruta Muceniece Dr.habil.biol.

LU

2. Piešķirt LU ķīmijas zinātņu promocijas padomei, apstiprinātai 16.05.2000.g., LZP Lēmums Nr. 5-2-3, vienreizējas nostrifikācijas tiesības zinātņu nozarē “Farmācija”, lai izskatītu M.Dambrovas Upsalas universitātē aizstāvēto farmācijas doktora disertāciju.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, LZA kor.loc. J.Jansons