Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 4-2-4

 

Rīgā, 2001.g. 12.jūnijā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 19.aprīļa slēdzienu, nolemj:

1. Apstiprināt par ekspertu zinātņu nozares “Medicīna” apakšnozarēs “Normālā fizioloģija” un “Farmakoloģija” un zinātņu nozares “Bioloģija” apakšnozarē “Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija”

Alfrēdu Jāni SĪPOLU, Dr.med., LU Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūta vadošo pētnieku.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, LZA kor.loc. J.Jansons