Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 5-3-1

 

Rīgā, 2001.g. 4.jūlijā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 28. jūnija slēdzienu, nolemj:

1. Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Mākslas zinātne” apakšnozarēs “Teātra un kino vēsture un teorija” un “Etnomuzikoloģija” šādus zinātniekus:

Nr.
p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Apakšnozare

Darba- vieta

1.1. Mārtiņš Boiko Dr.phil. Etnomuzikoloģija

LU

1.2. Valda Čakare Dr.philol. Teātra un kino vēsture un teorija

LKA

1.3. Viktors Hausmanis Dr.habil.philol. Teātra un kino vēsture un teorija

LU

1.4. Ābrams Kleckins Dr.art. Teātra un kino vēsture un teorija

LU

1.5. Valdis Muktupāvels Dr.art. Etnomuzikoloģija

LU

1.6. Silvija Radzobe Dr.habil.art. Teātra un kino vēsture un teorija

LU

1.7. Guna Zeltiņa Dr.art. Teātra un kino vēsture un teorija

LU

2. Iekļaut Latvijas Universitātes (LU) Literatūrzinātnes, folkloristikas un komunikāciju zinātnes promocijas padomes, apstiprinātas 16.05.2000.g. ar LZP lēmumu Nr. 5-2-4, sastāvā šādus no augšminētajiem ekspertiem:

2.1. Mārtiņu Boiko

2.2. Valdi Muktupāvelu

2.3. Silviju Radzobi

2.4. Gunu Zeltiņu

3. Piešķirt minētajai padomei promocijas tiesības zinātņu nozares “Mākslas zinātne” apakšnozarēs “Teātra un kino vēsture un teorija” un “Etnomuzikoloģija”.

Padome tiesīga piešķirt mākslas zinātņu doktora (Dr.art.) zinātnisko grādu.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, LZA kor.loc. J.Jansons