Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 5-3-2

 

Rīgā, 2001.g. 4. jūlijā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 28.jūnija slēdzienu, nolemj:

Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Materiālzinātne” apakšnozarē “Tekstila un apģērbu tehnoloģija” šādus zinātniekus:

Nr.
p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Darbavieta

1.1.

Austrums Kļaviņš

Dr.habil.sc.ing.

RTU

1.2.

Ivars Krieviņš

Dr.sc.ing.

RTU

1.3. Silvija Kukle Dr.habil.sc.ing.

RTU

1.4. Boriss Okss

Dr.habil.sc.ing.

RTU

1.5. Guntis Strazds

Dr.habil.sc.ing.

Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija

1.6. Matas Gutauskas

Dr.habil.sc.ing.

Kauņas Tehniskā universitāte

1.7. Alģirdas Matukonis

Dr.habil.sc.ing.

Kauņas Tehniskā universitāte

1.8. Vitautas Milašus Dr.habil.sc.ing.

Kauņas Tehniskā universitāte

2. Apstiprināt Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozares “Materiālzinātne” apakšnozarē “Tekstila un apģērbu tehnoloģija”, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus.

Padome tiesīga piešķirt inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātnisko grādu.

Padomes pilnvaru laiks līdz 2006.g. 4. jūlijam.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, LZA kor.loc. J.Jansons