Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 5-3-3

 

Rīgā, 2001.g. 4.jūlijā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 28. jūnija slēdzienu, nolemj:

Izslēgt no Latvijas Universitātes Pedagoģijas nozares promocijas padomes, apstiprinātas 16.05.2000.g. ar LZP lēmumu Nr. 5-2-5, sastāva

Alekseju Vorobjovu, Dr.habil.psych, Dr.habil.paed.,
pēc paša lūguma sakarā ar iekļaušanu citā padomē.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, LZA kor.loc. J.Jansons