Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 5-3-4

 

Rīgā, 2001.g. 4.jūlijā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 28. jūnija slēdzienu, nolemj:

Piešķirt eksperta tiesības zinātņu nozares “Pedagoģija” apakšnozarē “Skolas pedagoģija”

Irīnai Maslo, Dr.habil.paed.,
Latvijas Universitātes Pedagoģijas promocijas padomes loceklei.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, LZA kor.loc. J.Jansons