Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 5-3-5

 

Rīgā, 2001.g. 4.jūlijā

Pamatojoties un 11. Nozares ekspertu komisijas lēmumu un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 28. jūnija slēdzienu, iekļaut Liepājas Pedagoģijas akadēmijas ikgadējos zinātniskos rakstu krājumus “Vārds un tā pētīšanas aspekti” un “Aktuālas problēmas literatūras zinātnē” LZP vispāratzīto recenzējamo zinātnisko izdevumu sarakstā.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, LZA kor.loc. J.Jansons