Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 6-2-1

 

Rīgā, 2001.g. 16. oktobrī

Pamatojoties uz 12. Nozares ekspertu komisijas lēmumu un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 12. oktobra slēdzienu, iekļaut Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes ikgadējo teoloģisko un kultūrvēsturisko rakstu krājumu “Ceļš” LZP vispāratzīto recenzējamo zinātnisko izdevumu sarakstā.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, LZA kor.loc. J.Jansons