Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 6-2-2

 

Rīgā, 2001.g 16.oktobrī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 12.oktobra slēdzienu, nolemj:

1. Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Teoloģija un reliģiju zinātne” apakšnozarēs “Baznīcas un reliģiju vēsture”, “Sistemātiskā un praktiskā teoloģija” un “Bībeles teoloģija” šādus zinātniekus:

Nr.
p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Apakšnozare

Darba- vieta

1.1. Aleksandrs Gavriļins Dr.hist. Baznīcas un reliģiju vēsture

LU

1.2. Iveta Leitāne Dr.phil. Baznīcas un reliģiju vēsture

Bībeles teoloģija

LU

1.3. Imants Kalniņš Dr.theol. Sistemātiskā un praktiskā teoloģija

LU

1.4. Juris Rubenis Dr.theol. Sistemātiskā un praktiskā teoloģija

Bībeles teoloģija

Lutera akadēmija

1.5. Leons Taivans Dr.habil.theol. Baznīcas un reliģiju vēsture

LU

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, LZA kor.loc. J.Jansons