Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 7-4-1

 

27.12.2001.g.

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” /20.05.98./, “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” /MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99/ un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 19. aprīļa slēdzienu, nolemj:

    1. Apstiprināt par ekspertu zinātņu nozares “Psiholoģija” apakšnozarēs “Vispārīgā psiholoģija” un “Klīniskā psiholoģija” Solveigu Miezīti, Dr. psych., Latvijas Universitātes profesori.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, akadēmiķis J.Jansons